Przeskocz do treści

Absolutorium dla Burmistrza Wielichowa

W dniu  24 czerwca 2020 r. odbyła się  Sesja Rady Miejskiej Wielichowa, która dotyczyła udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok Burmistrzowi Wielichowa.
Procedura sprawozdawcza rozpoczęła się od przedstawienia przez Burmistrz Honoratę Kozłowską Raportu o stanie Gminy Wielichowo za 2019 rok. Raport obejmuje w szczególności realizację: polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej Wielichowa. Po przedstawieniu raportu i krótkiej debacie Rada Miejska Wielichowa udzieliła Burmistrzowi Wielichowa wotum zaufania.

Następnie radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania zeszłorocznego budżetu i jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrz Wielichowa Honoracie Kozłowskiej.

Burmistrz przyjmując gratulacje z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej serdecznie podziękowała za współpracę w minionym roku wszystkim: radnym, sołtysom, kierownikom jednostek, dyrektorom placówek oświatowych oraz  pracownikom urzędu, bez których realizacja zaplanowanych działań nie byłaby możliwa.