Przeskocz do treści

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel/zarządca nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

W związku z aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych Burmistrz Wielichowa prosi wszystkich mieszkańców nieruchomości, którzy nie są przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Wielichowie, ul. Rynek 10, pokój nr 3, w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Informujemy również o możliwości wykonania wyrywkowej kontroli nieruchomości celem sprawdzenia stanu faktycznego ze złożonym oświadczeniem.

Druk oświadczenia: PDF