Przeskocz do treści

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Wielichowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.wielichowo.pl strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wielichowie.
Data publikacji strony internetowej: 2017-11-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-15.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:
• brak zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu;
• brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
• filmy z przed 23 września 2020 nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
• częściowy brak opisów alternatywnych grafik,
• pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
.
Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-23 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ., mail: . Kontaktować można się także telefonicznie: . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Miejski w Wielichowie, ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo

Miejsca parkingowe: przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe.

Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na brak podjazdu dla wózków. Urząd jest w architekturze zabytkowej i technicznie nie jest możliwe wybudowanie podjazdów dla wózków osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze nie mam możliwości zapewnienia pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym i drugim piętrze. Zapewniono komunikację - pracownik pracujący na pierwszym piętrze w Sekretariacie schodzi do osoby niepełnosprawnej po czym prosi pracownika z wyższych pięter o zejście na parter w celu załatwienia sprawy.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.