Przeskocz do treści

III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 19 grudnia 2018r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.


Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Porządek obrad III Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa:

1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego polegającego na utrzymaniu bezdomnych psów.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr XXXIV/204/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w spawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego powierzenia tej gminie zadania własnego w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w
2019 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2019 – 2021.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2018r., nr KN.I.4131.1.600.2018.6.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019-2029:

a. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej             Gminy Wielichowo na lata 2019-2029,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej                   Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo,
c. głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wielichowo na lata 2019-2029.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2019:

a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką i
uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej
 c. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej o projekcie budżetu
d. dyskusja nad projektem budżetu
e. głosowanie autopoprawki
f. głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.

21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie.