Przeskocz do treści

III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Herb miasta Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że III Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 19 grudnia 2018r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.


Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Porządek obrad III Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa:

1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego polegającego na utrzymaniu bezdomnych psów.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr XXXIV/204/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w spawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego powierzenia tej gminie zadania własnego w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w
2019 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2019 – 2021.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2018r., nr KN.I.4131.1.600.2018.6.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019-2029:

a. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej             Gminy Wielichowo na lata 2019-2029,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej                   Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo,
c. głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wielichowo na lata 2019-2029.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2019:

a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką i
uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej
 c. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej o projekcie budżetu
d. dyskusja nad projektem budżetu
e. głosowanie autopoprawki
f. głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.

21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie.