Przeskocz do treści

Informacja Burmistrza Wielichowa

Burmistrz Wielichowa informuje, że dnia 16 maja 2020 r., mocą art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

(Dz. U. poz. 875) [dalej: „trzecia nowelizacja specustawy koronawirusowej”], uchylone zostały przepisy art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) [dalej: „specustawa koronawirusowa”], które stanowiły podstawę do zawieszenia terminów w prowadzonych przez Burmistrza Wielichowa postępowaniach administracyjnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, tj. w okresie od dnia 14 marca 2020 r.

Jednocześnie Burmistrz Wielichowa informuje, że zgodnie z przepisem art. 68 trzeciej nowelizacji specustawy koronawirusowej:

  • terminy, których bieg uległ zawieszeniu mocą przywołanych powyżej przepisów art. 15zzr i art. 15zzs specustawy koronawirusowej, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie trzeciej nowelizacji specustawy koronawirusowej, tj. od dnia 24 maja 2020 r.;

 

  • terminy, których bieg nie rozpoczął się mocą przywołanych powyżej przepisów art. 15zzr i art. 15zzs specustawy koronawirusowej, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie trzeciej nowelizacji specustawy koronawirusowej, tj. od dnia 24 maja 2020 r.

 

Tym samym wyznaczone stronom przez Burmistrza Wielichowa terminy na dokonanie czynności w toku postępowania administracyjnego (np. na uzupełnienie braków formalnych, zapoznanie się z aktami postępowania lub złożenie odwołania od wydanej decyzji) biegną dalej lub rozpoczynają swój bieg od dnia 24 maja 2020 r.