Przeskocz do treści

Informacja o wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi

Informacja o wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały „Program współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Zgodnie z Zarządzeniem nr 82/2020 z dnia 30 września 2020r. w okresie od 30 września 2020r. do 12 października 2020r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze z,.) w przedmiocie projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii na temat projektu „Programu współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone były w formie projektu aktu prawa miejscowego, który zostało przekazane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Wielichowo pod adresem: https://wielichowo.pl oraz na tablicy informacyjnej mieszczącej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wielichowie ul. Rynek 10.

Podmioty zainteresowane mogły złożyć swoje opinie i uwagi w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: meldunki@wielichowo.pl.

W ramach przeprowadzonych konsultacji, w wyznaczonym terminie swoje uwagi zgłosiły dwie organizacje: Stowarzyszenie LKP Pieczarka Wielichowo oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie.

Zgłoszone uwagi nie zostaną jednak uwzględnione w programie będącym przedmiotem konsultacji ze względu na to, iż nie spełniały warunków  Zarządzenia nr 82/2020 Burmistrza Wielichowa z dnia 30 września 2020r. w następujących kwestiach:

  1. zgłoszona uwaga dotycząca kwoty dofinansowania nie jest przedmiotem konsultacji społecznych,
  2. zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji dotyczy Gminy Wielichowo (zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszego zarządzenia).

 

Burmistrz Wielichowa

(-)Honorata Kozłowska

pismo - informacja o wyniku konsultacji