Przeskocz do treści

IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 6 lutego 2019r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.
Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Porządek obrad IV Sesji  VIII Kadencji Rady Miejskiej  Wielichowa:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXI/185/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2018r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim poprzez obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły z klas I - VIII  do I - III.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019-2029.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 13. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019.
 14. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2019:
  a. Komisji Rewizyjnej,
  b. Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki, Ładu i Porządku,
  c. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  d. Komisji Budżetu i Finansów, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.