Przeskocz do treści

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wielichowo na lata 2017-2023

Gmina Wielichowo zakończyła opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo na lata 2017-2023. Dokument obejmuje diagnozę problemów, zagrożeń oraz działania jakie będą podejmowane w celu przeciwdziałania sytuacji kryzysowej.

LPR został zaprezentowany na konferencji podsumowującej, która odbyła 28 listopada 2017 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie. W spotkaniu uczestniczyli: radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz członkowie zespołu ds. rewitalizacji gminy.

Powstanie niniejszego dokumentu poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz interesariuszami wyznaczonego obszaru zdegradowanego. W ramach prac nad LPR wykorzystano mechanizmy partycypacji społecznej w postaci spotkań informacyjnych i badań ankietowych. Opracowany dokument został przyjęty przez Radę Miejską Wielichowa, dzięki temu stał się oficjalnym dokumentem, umożliwiającym podmiotom lokalnym oraz samorządowi ubieganie się o fundusze unijne na realizację działań rewitalizacyjnych.

Realizacja w/w programu wpłynie na ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym także zwiększenie potencjału rozwojowego obszaru gminy Wielichowo. Celem rewitalizacji jest umożliwienie tworzenia w obrębie obszarów zdegradowanych warunków lokalowych i infrastrukturalnych np. do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej. Inicjatywy rewitalizacyjne przekładają się na poprawę warunków życia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej, a w szerszej perspektywie mają na celu podniesienie konkurencyjności gminy Wielichowo.

Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wielichowo na lata 2017-2023