Przeskocz do treści

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) Burmistrz Wielichowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017.

Zgłoszenia kandydata mogą dokonać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Spośród zgłoszonych osób Burmistrz Wielichowa powoła dwie osoby do składu Komisji, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które biorą udział w ogłoszonym konkursie ofert. Do zadań Komisji konkursowej należy:

  • ocena merytoryczna złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie,
  • proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Wielichowa.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać do dnia 28.02.2017 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wielichowie, Rynek 10, 64-050 Wielichowo, pok. Nr 7.

Formularz zgłoszeniowy