Przeskocz do treści

Podsumowanie VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa.

Na XLII Sesji Rady Miejskiej Wielichowa w dniu 17 października 2018 roku dokonano podsumowania ważnej dla gminy Wielichowo kadencji  2014-2018. Sesja miała charakter uroczysty z akcentem patriotycznym.

Rok 2018 to rok dla Polski wyjątkowy. Sto lat temu dzięki odwadze, zaangażowaniu Polaków, odzyskaliśmy niepodległość. Dla Wielkopolan to rok wyjątkowo szczególny, bo również sto lat temu 27 grudnia mieszkańcy Wielkopolski wystąpili przeciwko Cesarstwu Niemieckiemu. Powstanie Wielkopolskie to jedno z niewielu powstań w historii Polski zakończonych zwycięstwem powstańców. Dlatego na ostatniej - uroczystej Sesji z udziałem zaproszonych gości nie zabrakło pieśni patriotycznych. Dzieci ze Szkoły im. polskich Noblistów w Wielichowie pod kierunkiem pana Damiana Popiołkiewicza zaśpiewały wspólnie  a  capella Hymn Państwowy- „ Mazurek Dąbrowskiego”, „Rotę”  i „ Marsz Polonia”. Niepodległość to samodzielność, a samodzielność to samorządność.

W czasie obrad na uroczystej Sesji było sprawozdanie  kadencyjne Przewodniczącej Rady Miejskiej – pani Genowefy Feldgebel  a także prezentacja multimedialna z inwestycji i dokonań w gminie  w latach 2014-2018  przedstawiona przez Burmistrza Wielichowa - panią Honoratę Kozłowską.

Cel nadrzędny to zrozumienie i dobro mieszkańców ,sukces samorządu to sukces nas wszystkich mówiła Przewodnicząca Rady Miejskiej.

2 Grudnia 2015 roku w Wilkowie Polskim odbyła się uroczysta XI Sesja VII kadencji Rady Miejskiej Wielichowa poświęcona 25 rocznicy Samorządu Terytorialnego w Polsce, na której podjęto uchwałę w sprawie uczczenia 25-lecia Samorządu w Polsce. Rada Miejska Wielichowa podjęła okolicznościową uchwałę, by w ten sposób wyrazić najwyższy szacunek i uznanie wszystkim tym, którzy przez 25 lat Samorząd Terytorialny kreowali, którzy na rzecz samorządności pracowali, którzy go tworzyli bądź aktywnie wspierali i działali dla wspólnego dobra.   Z kolei na XX Sesji uchwałą ustanowiono Rok 2017 rokiem Franciszka Ratajczaka naszego lokalnego bohatera. Na uwagę zasługuje fakt przyjęcia w dniu 12.11 2015 Roku uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2016 -2025, która jak wynika z nazwy dokumentu określa między innymi priorytety rozwoju naszej gminy wynikające z konsultacji z mieszkańcami, instytucjami i organizacjami społecznymi. Kolejna uchwała to z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wielichowo na lata 2016 -2020.

Rada Gminy, jako organ stanowiący i kontrolny obradowała na 42 Sesjach w tym dwóch poza siedzibą Samorządu gminnego i dwóch Sesjach nadzwyczajnych na wniosek burmistrza i radnych. Podjęto 246 uchwał wynikających z przyjętych do realizacji zadań: 18 uchwał miało charakter organizacyjny związany ze zmianami osobowymi, planami pracy, statutami i regulaminami; 83 uchwały dotyczyły budżetu gminy, stawek podatkowych, opłat, kredytów i inwestycji; 39 uchwał dotyczyło spraw związanych z oświatą polegających na dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego; 5 uchwał dotyczyło zmiany nazw ulic; 97 uchwał dotyczyło innych spraw np. Uchwalenie gminnego programu przeciwalkoholowego i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, ochrony środowiska itp.; 4 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu. Przez kolejne 4 lata pani Burmistrz – Honorata Kozłowska otrzymywała jednogłośnie absolutorium, co świadczy o jej ogromnym zaangażowaniu i kompetencji, o czym w sprawozdaniu za okres VII kadencji niejednokrotnie mówiła Przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa . Z przedstawionej przez panią Burmistrz prezentacji wynikało, iż mijająca kadencja to czas intensywnego rozwoju i dobrze wykorzystanych szans. Dostrzec należy również działania integrujące poszczególne środowiska w naszej gminie oraz bardzo dobra konstruktywna współpraca z Radą Gminy owocująca skutecznym działaniem i wymiernymi efektami.

Ostatnie posiedzenie Rady miejskiej było zatem okazją do wręczenia podziękowań Burmistrzowi, Całej Radzie Miejskiej, Sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom, gdyż rozwijająca się gmina to powód do radości i sukces wszystkich, którzy współtworzą naszą małą ojczyznę.

  

Inwestycje na terenie Gminy Wielichowo w kadencji 2014 -2018