Przeskocz do treści

Program ochrony środowiska dla gminy Wielichowo na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022

Program ochrony środowiska dla Gminy Wielichowo jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części finansowane ze środków będących w dyspozycji Gminy. Efektem realizacji programu będzie utrzymanie obecnego stanu środowiska naturalnego i poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie. Dokument opisuje źródła finansowania określonych zadań, narzędzia jego realizacji, elementy zarządzania i monitoringu założonych zadań oraz jednostki odpowiedzialne za
wykonanie zadań, a także założenia edukacji ekologicznej.

Program ochrony środowiska został podjęta uchwałą nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 września 2015 r.