Przeskocz do treści

Projekt partnerski – Plan na lepsze jutro

W środę 30 listopada 2016 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, Pani Agnieszka Brambor-Nolka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grodziskiego Pani Ewy Smoczyńskiej, podpisała umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie - PLAN NA LEPSZE JUTRO.

PLAN NA LEPSZE JUTRO jest projektem partnerskim realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim oraz wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim, tj. OPS w Granowie, OPS w Grodzisku Wielkopolskim, OPS w Kamieńcu, OPS w Rakoniewicach, OPS w Wielichowie. Partnerem spoza sektora finansów publicznych jest Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej ŹRÓDEŁKO. Wsparciem objętych zostanie: grupa pieczy zastępczej i młodzież wchodząca w proces usamodzielnienia (91 osób), grupa rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi (77 osób) oraz kandydaci na rodziny zastępcze stanowiące otoczenie projektu.

Podpisanie umowy poprzedziły wspólne konsultacje oraz prace ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w projekt zapoczątkowane już na początku roku. Finałem wspólnych prac było podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

Projekt realizowany będzie od: 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r.

Cele projektu będą realizowane poprzez uruchomienie konkretnych zadań, tj.:

  • ścieżka wsparcia dla rodzin zastępczych,
  • ścieżka wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
  • wsparcie dla przyszłych i obecnych rodzin zastępczych stanowiących otoczenie projektu,
  • powstanie Powiatowego Punktu Pomocy Wzajemnej.

Dzięki przygotowaniu planu/ścieżek działań dla każdej z grup, partnerzy planują w sposób systemowy i systematyczny wspomóc każdą grupę osób będących w projekcie przy jednoczesnym traktowaniu rodziny jako jednostki, dla której działania realizowane w sposób kompleksowy przyczynią się do lepszych i trwalszych efektów. Dodatkowo wsparciem zostanie objęte najbliższe otoczenie Uczestników Projektu, co przyniesie wartość dodaną w projekcie. Cel główny jest zgodny z celem tematycznym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, działania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne na lata 2014-2020 tj.: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Cel projektu wpisuje się również w Strategię rozwoju powiatu grodziskiego na lata 2013-2020: cel strategiczny nr 4: wzmocnienie systemu i usług pomocy społecznej.

Wartość projektu wynosi 1 477 884,48 zł. Kwota dofinansowania wynosi 1 403 990,25 zł.