Przeskocz do treści

Spotkania konsultacyjne dotyczące rewitalizacji

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo 3 lipca 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Wielichowie odbyły się spotkania konsultacyjne, w których udział wzięli mieszkańcy gminy Wielichowo, a wśród nich: sołtysi, radni, przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorcy.

Spotkania miały charakter roboczy, a ich celem była analiza sytuacji społeczno - gospodarczej gminy Wielichowo służąca wyznaczeniu tzw. obszarów zdegradowanych, wskazanych do rewitalizacji, czyli obszarów na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zgłaszać swoje uwagi, opinie i propozycje działań służących rewitalizacji zdiagnozowanych obszarów podlegających rewitalizacji zarówno w trakcie spotkań jak i za pomocą specjalnie do tego celu opracowanej ankiety, która ma charakter anonimowy.