Przeskocz do treści

V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Herb miasta Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że V Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 27 marca  2019r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.
Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Porządek obrad V Sesji  VIII Kadencji Rady Miejskiej  Wielichowa:

 

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa na terenie Gminy Wielichowo.
 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planów finansowych w oświacie za 2018 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXVIII/172/2017 o współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr VI/28/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia programu promocja zdrowia w Gminie Wielichowo za rok 2018.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielichowo w 2019 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na dofinansowanie wykonania budowy - modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania własnego polegającego na utrzymaniu bezdomnych psów.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych osób, dla których ostatnim miejscem zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały był teren gminy Wielichowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2019-2029.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Parafii Rzymsko- Katolickiej p. w. Św. Mikołaja w Prochach.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim poprzez obniżenie struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej ze struktury I-VIII do I-III.
 20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie.