Przeskocz do treści

VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Herb miasta Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 12 czerwca  2019r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.

Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo

Prządek obrad VII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielichowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
  b) wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
  c) zmiany załącznika do uchwały nr XXXIII/199/2018 Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wielichowo w latach 2018-2023;
  d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wielichowo;
  e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2019r;
  f) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Wielichowo, (przyjęcie rekomendacji do oceny zasobów pomocy społecznej);
  g) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
  h) powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej Wielichowa opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sadu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.;
  i) skargi na Dyrektora Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół w Wielichowie.
 8. Raport o stanie Gminy Wielichowo za rok 2018:
  a) debata nad raportem o stanie Gminy Wielichowo za rok 2018,
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Wielichowa.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2018:
  a)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2018.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2018 i udzielenia absolutorium z tego tytułu:
  a) przedstawienie sprawozdania finansowego,
  b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wielichowo za rok 2018,
  d) dyskusja nad sprawozdaniami,
  c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielichowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018,
 11. Absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2018:
  a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wielichowa;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku;
  d) dyskusja nad wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
  e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.