Przeskocz do treści

VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że VII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 12 czerwca  2019r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.

Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo

Prządek obrad VII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielichowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
  b) wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
  c) zmiany załącznika do uchwały nr XXXIII/199/2018 Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wielichowo w latach 2018-2023;
  d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wielichowo;
  e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2019r;
  f) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Wielichowo, (przyjęcie rekomendacji do oceny zasobów pomocy społecznej);
  g) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019;
  h) powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej Wielichowa opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sadu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.;
  i) skargi na Dyrektora Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół w Wielichowie.
 8. Raport o stanie Gminy Wielichowo za rok 2018:
  a) debata nad raportem o stanie Gminy Wielichowo za rok 2018,
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Wielichowa.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2018:
  a)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2018.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2018 i udzielenia absolutorium z tego tytułu:
  a) przedstawienie sprawozdania finansowego,
  b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wielichowo za rok 2018,
  d) dyskusja nad sprawozdaniami,
  c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielichowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018,
 11. Absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2018:
  a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wielichowa;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku;
  d) dyskusja nad wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
  e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.