Przeskocz do treści

Wybory Ławników 2020-2023

Burmistrz Wielichowa informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych na lata 2016-2019. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 152) Rada Miejska Wielichowa do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławnika na lata 2020 – 2023:

• do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. - 1 ławnik
Zgodnie z obowiązującymi przepisami

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.  jest nieskazitelnego charakteru;
3.  ukończył 30 lat;
4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku;
5.  nie przekroczył 70 lat;
6.  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7.  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w
prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani
zawieszona,
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz.2217 oraz z
2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika;
5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika

- oświadczenie kandydata– przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata – ograniczenie władzy rodzicielskiej

 

OPŁATY:

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Rady Miejskiej w Wielichowie –pok. Nr 10 (II piętro) tel. 61 44 33 924, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj.
30 czerwca, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wielichowo, dnia 3 czerwca 2019 r.

 

Burmistrz Wielichowa

/-/ Honorata Kozłowska /-/

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Oświadczenie kandydata_-władza rodzicielska
Oświadczenie - przestępstwo skarbowe

 

Informacja BIP