Przeskocz do treści

XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 19 lutego 2020r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.

Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Prządek obrad XIV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku oraz z realizacji Uchwały Nr  III/17/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018r.  w sprawie: uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2020 roku na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki - Barchlin  odcinek A-B-C”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Oborniki w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym z terenu   gminy Wielichowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wielichowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

15. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
16. Zatwierdzenie planów pracy na rok 2020:

a)  Komisji Rewizyjnej
b)  Komisji Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki , Ładu i Porządku
c)  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
d)  Komisji Budżetu i Finansów, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji

17.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
19.  Wolne głosy i wnioski.
19.  Zakończenie.