Przeskocz do treści

XIX Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uprzejmie informujemy, że XIX Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 13 grudnia 2016 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa 16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2023.
  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielichowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2017
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką i uzasadnieniem,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej o projekcie budżetu,
  d) dyskusja nad projektem budżetu,
  e) głosowanie autopoprawki,
  f) głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 listopada 2016 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/65/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2016 – 2023.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli , szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2021.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie.