Przeskocz do treści

XLII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XLII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 17 października  2018r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.

Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Porządek obrad XLII Sesji  VII Kadencji Rady Miejskiej  Wielichowa:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podsumowanie Przewodniczącej Rady Miejskiej Wielichowa kadencji 2014-2018 .
 8. Prezentacja z inwestycji w okresie kadencyjnym 2014-2018.
 9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik oraz Kierowników jednostek organizacyjnych.
 10. Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej Wielichowa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/217/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielichowo, którym powierzono stanowisko pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wielichowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 -2023.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie”
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie.