Przeskocz do treści

XLII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Herb miasta Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XLII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 17 października  2018r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.

Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Porządek obrad XLII Sesji  VII Kadencji Rady Miejskiej  Wielichowa:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podsumowanie Przewodniczącej Rady Miejskiej Wielichowa kadencji 2014-2018 .
 8. Prezentacja z inwestycji w okresie kadencyjnym 2014-2018.
 9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik oraz Kierowników jednostek organizacyjnych.
 10. Informacja o wynikach analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej Wielichowa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/217/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielichowo, którym powierzono stanowisko pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wielichowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 -2023.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej pn.: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie”
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie.