Przeskocz do treści

XXI Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uprzejmie informujemy, że XXI Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa 16.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka pomocy Społecznej za rok 2016 w tym informacja na temat realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w 2016 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielichowo w 2017 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr XIII/76/2016 z dnia 24 lutego 2016 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Wielichowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2017 - 2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Śniatach.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XX/128/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 1 lutego 2017 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.