Przeskocz do treści

XXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXIV zdalna Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 20 stycznia 2021r. o godz. 15:00.
Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo do oglądania online.

Prządek obrad XXIV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

1.      Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przedstawienie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
8.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie :

a)      wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wielichowo,
b)      przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/245/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wielichowo,
c)      przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielichowo na lata 2020 – 2032”,
d)     sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale nr XXIII/128/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

9.      Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021.
10.  Przyjęcie planów pracy na rok 2021:

a)      Komisji Rewizyjnej,
b)      Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Przestrzennej i     Urbanistyki , Ładu i Porządku,
c)      Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej,
d)     Komisji Budżetu i Finansów, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji.
11.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
12.  Wolne głosy i wnioski.
13.  Zakończenie.