Przeskocz do treści

XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXV zdalna Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 24 lutego 2021r. o godz. 15:00.
Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo do oglądania online.

Prządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

 

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdania z realizacji uchwał:
  a) Uchwały Nr XIII/89/2019  Rady Miejskiej Wielichowa z dnia  18 grudnia  2019r  w sprawie : uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów   alkoholowych  w 2020r.
  b) Uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2019r  w sprawie : uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania  narkomanii w 2020r.,
  c) Uchwały nr XI/71/2019 o współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020,
  d) Uchwały Nr VI/28/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia programu promocja zdrowia w Gminie Wielichowo za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie :
  a) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli Gminy Wielichowo oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku,
  b) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielichowo w 2021 roku,
  c) zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody, d) przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego,
  e) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
  f) zmiany Uchwały nr XLII/245/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wielichowo,
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.