Przeskocz do treści

XXVI Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXVI zdalna Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 24 marca 2021r. o godz. 15:00.

Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo do oglądania online.

Prządek obrad XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

1.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.  Sprawozdanie z działalności Komisariatu  Policji w Rakoniewicach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Rakoniewice i Wielichowo w 2020 roku.

8.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania planów finansowych w oświacie za 2020 rok.

9.  Przyjęcie sprawozdania  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z wykonania planu finansowego za rok 2020.

10.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie :

a.   zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

b.   zmiany uchwały Nr XXIII/134/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2021-2027.

c.   petycji w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

11.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

12.  Wolne głosy i wnioski.

13.  Zakończenie.