Przeskocz do treści

XXXI Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXXI Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 20 grudnia 2017 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji.

Porządek obrad XXXI Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa 

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia ich składu osobowego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018-2023:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018-2023,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo,
  3. głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018-2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2018:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką i uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  3. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej o projekcie budżetu
  4. dyskusja nad projektem budżetu
  5. głosowanie autopoprawki
  6. głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2017-2023.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie.