Przeskocz do treści

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXXVII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 23 maja  2018 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.

Na powyższą Sesję zapraszamy Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Porządek obrad  XXXVII Sesji  VII Kadencji Rady Miejskiej  Wielichowa:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. za rok 2017.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  2. zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 -2023
  3. ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielichowo, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,  uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród.
  4. ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
  5. wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielichowo, którym powierzono stanowisko pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  6. zmiany Uchwały nr XXIX/182/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.