Przeskocz do treści

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXXVIII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 20 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie. Na powyższą Sesję zapraszamy Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Porządek obrad  XXXVIII Sesji  VII Kadencji Rady Miejskiej  Wielichowa:

 1.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2017:
  1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2017.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2017 i udzielenia absolutorium z tego tytułu:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego,
  2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wielichowo za rok 2017,
  4. dyskusja nad sprawozdaniami,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielichowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017,
 9. Absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wielichowa,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku,
  4. dyskusja nad wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
  5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 -2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielichowo, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,  uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wielichowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wielichowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie.