Przeskocz do treści

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej Wielichowa

W dniu 17 czerwca 2020 roku o godz.13,00 w Centrum Kultury w Wielichowie odbędzie się posiedzenie Komisji:
Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Przestrzennej Urbanistyki, Ładu i Porządku, Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, Budżetu  i  Finansów, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. za rok 2019.
4. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) używania herbu Gminy Wielichowo,
b) zmiany uchwały budżetowej za rok 2020
5. Raport o stanie gminy za rok 2019:
a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wielichowo za rok 2019,
b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Wielichowa.
6. Sprawozdanie Burmistrza Wielichowa z wykonania budżetu za rok 2019:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019,
b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielichowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019,
c) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wielichowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za 2019 rok:
a) przedstawienie sprawozdania,
b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Wielichowie za rok 2019.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej
/-/Florian Matysiak/-/
/-/Wojciech Szefler/-/
/-/Paweł Gajewski/-/

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej Wielichowa