Przeskocz do treści

Zawiadomienie o wspólnym zdalnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej Wielichowa

W dniu 18 stycznia 2021 roku o godz.13.00 odbędzie się zdalne posiedzenie
Komisji  :
Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Przestrzennej Urbanistyki, Ładu i Porządku Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Budżetu  i  Finansów, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)  wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wielichowo,
b) przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/245/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wielichowo,

c) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielichowo na lata 2020 – 2032”,
d)  sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale nr XXIII/128/2020 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Zaopiniowanie  planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021.
Ustalenie planów pracy na rok 2021:
a)  Komisji Rewizyjnej,
b)  Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Przestrzennej i     Urbanistyki , Ładu i Porządku,
c)  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej,
d) Komisji Budżetu i Finansów, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji.

Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej

/- /Florian Matysiak/-/
/-/Wojciech Szefler/-/
/-/Paweł Gajewski/-/