Przeskocz do treści

Zostań Urzędnikiem Wyborczym

Burmistrz Wielichowa informuje, że można zgłaszać swoje kandydatury na urzędnika wyborczego w gminie Wielichowo.

Zgodnie z art.191b Kodeksu wyborczego urzędnikiem wyborczym nie może być :

  1. osoba mająca zatrudnienia na obszarze gminy, w której miałaby pełnić funkcję urzędnika wyborczego;
  2. osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu);
  3. osoba należąca do partii politycznych lub prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją;
  4. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;
  6. komisarz wyborczy;
  7. pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy;
  8. mąż zaufania;
  9. członek komisji wyborczej.

Zgodnie z art. 191c § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących : organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

W związku z powyższym na terenie gminy Wielichowo, urzędnikiem wyborczym może być osoba będąca mieszkańcem innej gminy, ujęta w stałym rejestrze wyborczym innej gminy oraz zatrudniona poza terenem gminy Wielichowo.

Szczegółowe informacje na temat urzędników wyborczych dostępne są w serwisie internetowym Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem:

http://pkw.gov.pl/783 Urzędnicy wyborczy

Załącznik 1 – Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4433914

 z poważaniem

 Burmistrz Wielichowa
Honorata Kozłowska