Logo Gminy Wielichowo
Powróć do: Dokumenty strategiczne

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2016-2025

Strategia stanowi podstawowy dokument rozwoju gminy Wielichowo, wskazuje wizję, czyli pożądany stan docelowy, cele rozwojowe oraz sposoby ich osiągnięcia.
Strategia została podjęta uchwałą nr X/50/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r.