Logo Gminy Wielichowo
Powróć do: Urząd Miejski

Struktura organizacyjna

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska
Tel. 614433915
e-mail: burmistrz@wielichowo.pl

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 9:00 - 12:00. W pozostałe dni po telefonicznym uzgodnieniu.

Burmistrz Wielichowa


Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy

Ewa Kasperska
Tel. 614433914
e-mail: sekretarz@wielichowo.pl

Sekretarz Gminy Ewa Kasperska


Skarbnik Gminy

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak
Tel. 614433911
e-mail: skarbnik@wielichowo.pl

Skarbnik Gminy Magdalena Szymkowiak


Radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
tel. 614433001
w godz. od 9:00 do 14:00 w każdy wtorek (w czwartek jeżeli w danym tygodniu przypada sesja)
(bezpłatne porady dla mieszkańców 13:00-14:00)


Biuro nr 1

 • Stanowisko ds. inwestycji drogowych i zieleni miejskiej
 • Stanowisko ds. inwestycyjnych i planowania przestrzennego
 • Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
 • Stanowisko ds. promocji i funduszy zewnętrznych  

Biuro nr 2

 • Stanowisko ds. rolnictwa
 • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska
 • Stanowisko ds. informatyki

Biuro nr 3

 • Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej
 • Stanowisko ds. poboru podatku od środków transportowych i opłaty targowej
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Biuro nr 4

 • Skarbnik Gminy

Biuro nr 5

 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatków
 • Stanowisko ds. kadr i opłaty skarbowej

Biuro nr 6

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 • Z-ca kierownika USC ds. ewidencji ludności

Biuro nr 8

 • Stanowisko ds. kancelaryjnych

Biuro nr 10

 • Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy

Biuro nr 11

 • Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wielichowie
 • Stanowisko ds. obsługi rady
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej

Biuro nr 12

 • Stanowisko ds. obrony cywilnej i działalności gospodarczej,osp

 


Biuro nr 1

Stanowisko ds. inwestycji drogowych i zieleni miejskiej

 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, opracowywanie planów ich rozwoju, budowy, modernizacji i remontu;
 • prowadzenie kontroli stanu dróg, chodników i pasów drogowych na terenie gminy;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 • koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych ;
 • wydawanie koncesji na organizację transportu lokalnego;
 • tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych;
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianami nazw miejscowości, ulic, obiektów fizjograficznych.

kontakt: Dawid Michałowski inspektor ds. inwestycji drogowych i zieleni miejskiej

tel. 614433922
e-mail: drogi@wielichowo.pl

Stanowisko ds. inwestycyjnych i planowania przestrzennego

 • przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy ich opiniowanie i uzgadnianie;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i prowadzenie rejestru, przygotowanie projektów umów;
 • wydawanie odpisów i wyrysów  z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny;
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości, geoportal;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków;
 • opłata reklamowa;
 • opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.

kontakt: Jacek Malkiewicz inspektor ds. inwestycyjnych i planowania przestrzennego
tel. 614433923
e-mail: inwestycje@wielichowo.pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

 • koordynowanie zadań związanych z realizacją funduszu sołeckiego;
 • realizowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
 • bieżące utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie gminnym;
 • prowadzenie całościowych spraw związanych z zamawianiem i dystrybucją energii elektrycznej do obiektów gminnych jak i oświetlenia drogowego ,realizowanie przepisów ustawy "Prawo energetyczne";
 • monitoring i prowadzenie spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii;
 • prowadzenie spraw związanych z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wielichowo;
 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy o odpadach;
 • koordynacja prac związanych z rekultywacją wysypisk.
kontakt: Waldemar Paluch inspektor ds. gospodarki komunalnej
tel. 614433922
e-mail: wpaluch@wielichowo.pl

Stanowisko ds. promocji i funduszy zewnętrznych

 • wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań strategicznych gminy, przygotowywanie wniosków o przyznanie środków pomocowych;
 • opracowywanie dokumentów strategicznych, programów rozwoju oraz ich aktualizowanie;
 • współpraca z gminnymi jednostkami, organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
 • współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • monitoring i prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości z pozyskanych środków .

kontakt: Renata Jarczyńska inspektor ds. promocji i funduszy zewnętrznych
tel. 614433910
e-mail: fundusze@wielichowo.pl

 


Biuro nr 2

Stanowisko ds. rolnictwa

 ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym:

  • przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
  • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, kontrola nasadzeń,
  • rolnicze wykorzystanie gruntów - zaświadczenia,
  • rekultywacja nieużytków oraz gruntów zdewastowanych,
 • sprawy statystyki rolnej i ekologii;
 • gospodarka wodna i melioracja;
 • łowiectwo i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programu o ochronie zwierząt.

kontakt: Maciej Domagała  podinspektor ds. rolnictwa
tel. 614433925
e-mail: rolnictwo@wielichowo.pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 • gospodarowanie i zarządzanie mieniem gminnym w tym jego zbywanie oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem,  użyczenie i oddawanie w trwały zarząd, podejmowanie czynności o wpisach w księgach wieczystych;
 • nabywanie nieruchomości na rzecz gminy;
 • komunalizacja mienia;
 • opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego;
 • administrowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi.

kontakt: Dariusz Jarczyński inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 614433921
e-mail: nieruchomosci@wielichowo.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska

 • ochrona i kształtowanie środowiska w tym:
 • wydawanie decyzji środowiskowych,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,

kontakt: Magdalena Weiss podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 614433921
e-mail: ochronasrodowiska@wielichowo.pl

Stanowisko ds. informatyki

 • wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
 • dbanie o zabezpieczenie zbiorów  danych, ochrona systemu , zabezpieczenie dostępu do baz danych,
 • administrowanie stroną internetową gminy , administrowanie strony BIP,
 • realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych,
 • wyposażanie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i prowadzenie jego ewidencji.

kontakt: Piotr Węglarz  informatyk
tel. 614433925
e-mail: informatyk@wielichowo.pl

 

 


Biuro nr 3

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 • prowadzenie ewidencji podatników,
 • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
 • załatwianie podań o ulgi inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów,
 • wymiar zobowiązań pieniężnych w podatkach od : nieruchomości, rolnym i leśnym.

kontakt: Dorota Nijaka inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
tel. 614433920
e-mail: dorota.nijaka@wielichowo.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy, wydawanie zaświadczeń,
 • księgowanie podatków i opłat,
 • załatwianie podań o umorzenia i przesunięcia terminu płatności zobowiązań podatkowych,
 • współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi.

kontakt: Urszula Nowaczyk inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 614433920
e-mail: ksiegowoscpodatkowa@wielichowo.pl

Stanowisko ds. poboru podatku od środków transportowych i obsługi kasy

 • wymiar, ewidencja i realizacja podatku od środków transportowych,
 • opłata od posiadania  psów,
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków i opłat,
 • prowadzenie spraw kasowych Urzędu,
 • pobór i naliczanie opłaty targowej.

kontakt: Sławomira Pikosz inspektor ds. poboru podatku od środków transportowych i obsługi kasy
tel. 614433920
e-mail: slawomira.pikosz@wielichowo.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • prowadzenie księgowości podatkowej
 • przygotowanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych
 • przygotowanie decyzji o odroczeniu należności pieniężnych
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji gospodarstw, w tym dokumentacji elektronicznej
 • wymiar podatku rolnego
 • kontrola podatników oraz udzielenie ulg inwestycyjnych
 • udzielenie ulg z tytułu nabycia gruntów oraz od  gruntów nieużytkowych, w tym prowadzenie rejestru
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej
 • rozliczenie należności i zobowiązań
kontakt: Judyta Dobierzyńska podinspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 614433920
e-mail: judyta.dobierzynska@wielichowo.pl

 

Biuro nr 4

Skarbnik Gminy

Skarbnik odpowiada za całokształt gospodarki finansowej gminy. Skarbnik zapewnia i odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie spraw finansowych przez pracowników Urzędu, a także poprzez nadzór nad innymi pracownikami  jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 • sprawowanie nadzoru nad mieniem komunalnym;
 • przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla gminy;
 • opracowywanie dokumentów i innych aktów dotyczących gospodarki finansowej;
 • współdziałanie z osobami dokonującymi kontroli zewnętrznej;
 • przygotowywanie wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych;
 • wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza.

kontakt: Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak
tel. 614433911
e-mail: skarbnik@wielichowo.pl

 


Biuro nr 5

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków, kosztów, rachunków materiałów, przedmiotów nietrwałych przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy:
 • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej;
 • okresowe uzgadnianie sald z rozrachunków z dłużnikami i wierzycielami;
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
 • rozliczanie należności na rzecz Budżetu Państwa;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego, przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Kontakt: Adrianna Misiorna podinspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 614433912
e-mail: ksiegowosc@wielichowo.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatków

 • sporządzanie dokumentacji płacowej;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków, kosztów rachunków materiałów, przedmiotów
  nietrwałych w użytkowaniu środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji;
 • rozliczanie podatku vat;
 • rozliczanie podatku dochodowego;
 • okresowe uzgadnianie sald rozrachunków z dłużnikami i wierzycielami;
 • prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu socjalnego.

kontakt Magdalena Misiorna inspektor ds. księgowości budżetowej i podatków
tel. 614433912
e-mail: referentbudzetowy@wielichowo.pl

Stanowisko ds. ogólno-organizacyjnych i kadr

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie spraw kadrowych  i socjalnych pracowników Urzędu oraz przechowywanie  akt osobowych pracowników;
 • prowadzenie spraw kadrowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  oraz przechowywanie akt osobowych;
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i szkoleniem pracowników;
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń , pełnomocnictw, upoważnień, umów, skarg i wniosków;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy , Sądami w celu organizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych ;
 • ewidencja czasu pracy pracowników, plany urlopów;
 • organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie.
 • prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych;

kontakt Kinga Wróbel inspektor ds. ogólno-organizacyjnych i kadr
tel. 614433919
e-mail: kadry@wielichowo.pl


Biuro nr 6

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi sprawy wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego w tym:

 • rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych mających wpływ na stan cywilny osób;
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
 • sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;
 • wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;
 • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;
 • postępowań cywilnych i karnych, w tym:
 • ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
 • przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora;
 • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

kontakt: Lucyna Zajdowicz Kierownik USC
tel. 614433917
e-mail: usc@wielichowo.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności

 • prowadzenie spraw  z zakresu ewidencji ludności, wydawanie decyzji;
 • wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
 • upowszechniania numeru identyfikacyjnego PESEL;
 • współpraca z organami policji, prokuratury, ZUS i Centralnym Rejestrem Skazanych;
 • organizacja zbiórek publicznych, wydawanie decyzji o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ze szczególnym  uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach;

kontakt: Bernadeta Lepa inspektor ds. ewidencji ludności i zastępca Kierownika USC
tel. 614433917
e-mail: meldunki@wielichowo.pl


 

Biuro nr 8

Stanowisko ds. kancelaryjnych

 • obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji ;
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz;
 • ewidencja pieczęci urzędowych;
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem, sekretarzem;
 • zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne;
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych;

kontakt: Kamila Balcerek Inspektor ds. kancelaryjnych
tel. 614433910
e-mail: sekretariat@wielichowo.pl


 

Biuro nr 10

Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy

Sekretarz organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów dokumentów i innych aktów związanych z funkcjonowaniem Urzędu ;
 • usprawnianie pracy Urzędu;
 • nadzór nad doskonaleniem kadr;
 • kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu;
 • nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie;
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków;
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza;
 • prowadzenie spraw i nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli- testamenty;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

kontakt: Ewa Kasperska
tel. 614433914
e-mail: sekretarz@wielichowo.pl


 

Biuro nr 11

Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wielichowie

Stanowisko ds. obsługi rady

 • zapewnienie obsługi administracyjnej rady i jej komisji;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie  stanowiskami pracy w zakresie  materiałów dotyczących projektów uchwał rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
 • prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień rady i jej komisji oraz przechowywanie tych dokumentów;
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych.
 • prowadzenie archiwum Urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wielichowie, ul. Rynek 10, w godz. 14:00 - 16:00, pokój nr 11.

kontakt: Anna Paron inspektor ds. obsługi rady
tel. 614433924
e-mail: rada@wielichowo.pl


Biuro nr 12

Stanowisko ds. obrony cywilnej i działalności gospodarczej

 • organizowanie i prowadzenie spraw obronności kraju, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;
 • prowadzenie na terenie gminy  spraw merytorycznych i finansowych  związanych z utrzymaniem i działalnością OSP;
 • prowadzenie rejestracji  działalności gospodarczej w systemie CEIDG ;
 • przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • profilaktyka antyalkoholowa i przeciw narkomanii;
 • koordynacja działalności świetlic środowiskowych.

kontakt Eugeniusz Utracik inspektor ds. obrony cywilnej i działalności gospodarczej
tel. 614433916
e-mail: dzialalnoscgospodarcza@wielichowo.pl