Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
pochmurno
27°C

Struktura organizacyjna

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska
Tel. 614433915
e-mail: burmistrz@wielichowo.pl

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 9:00 - 12:00. W pozostałe dni po telefonicznym uzgodnieniu.

Burmistrz Wielichowa


Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy

Ewa Kasperska
Tel. 614433914
e-mail: sekretarz@wielichowo.pl

Sekretarz Gminy Ewa Kasperska


Skarbnik Gminy

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak
Tel. 614433911
e-mail: skarbnik@wielichowo.pl

Skarbnik Gminy Magdalena Szymkowiak


Radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
tel. 614433001
w godz. od 9:00 do 14:00 w każdy wtorek (w czwartek jeżeli w danym tygodniu przypada sesja)
(bezpłatne porady dla mieszkańców 13:00-14:00)


Biuro nr 1

 • Stanowisko ds. inwestycji drogowych i zieleni miejskiej
 • Stanowisko ds. inwestycyjnych i planowania przestrzennego
 • Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
 • Stanowisko ds. promocji i funduszy zewnętrznych  

Biuro nr 2

 • Stanowisko ds. rolnictwa
 • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska
 • Stanowisko ds. informatyki

Biuro nr 3

 • Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej
 • Stanowisko ds. poboru podatku od środków transportowych i opłaty targowej
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Biuro nr 4

 • Skarbnik Gminy

Biuro nr 5

 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatków
 • Stanowisko ds. kadr i opłaty skarbowej

Biuro nr 6

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 • Z-ca kierownika USC ds. ewidencji ludności

Biuro nr 8

 • Stanowisko ds. kancelaryjnych

Biuro nr 10

 • Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy

Biuro nr 11

 • Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wielichowie
 • Stanowisko ds. obsługi rady
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej

Biuro nr 12

 • Stanowisko ds. obrony cywilnej i działalności gospodarczej,osp

 


Biuro nr 1

Stanowisko ds. inwestycji drogowych i zieleni miejskiej

 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, opracowywanie planów ich rozwoju, budowy, modernizacji i remontu;
 • prowadzenie kontroli stanu dróg, chodników i pasów drogowych na terenie gminy;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 • koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych ;
 • wydawanie koncesji na organizację transportu lokalnego;
 • tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych;
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianami nazw miejscowości, ulic, obiektów fizjograficznych.

kontakt: Dawid Michałowski inspektor ds. inwestycji drogowych i zieleni miejskiej

tel. 614433922
e-mail: drogi@wielichowo.pl

Stanowisko ds. inwestycyjnych i planowania przestrzennego

 • przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy ich opiniowanie i uzgadnianie;
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i prowadzenie rejestru, przygotowanie projektów umów;
 • wydawanie odpisów i wyrysów  z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny;
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości, geoportal;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków;
 • opłata reklamowa;
 • opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.

kontakt: Jacek Malkiewicz inspektor ds. inwestycyjnych i planowania przestrzennego
tel. 614433923
e-mail: inwestycje@wielichowo.pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

 • koordynowanie zadań związanych z realizacją funduszu sołeckiego;
 • realizowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
 • bieżące utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie gminnym;
 • prowadzenie całościowych spraw związanych z zamawianiem i dystrybucją energii elektrycznej do obiektów gminnych jak i oświetlenia drogowego ,realizowanie przepisów ustawy "Prawo energetyczne";
 • monitoring i prowadzenie spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii;
 • prowadzenie spraw związanych z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wielichowo;
 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy o odpadach;
 • koordynacja prac związanych z rekultywacją wysypisk.
kontakt: Waldemar Paluch inspektor ds. gospodarki komunalnej
tel. 614433922
e-mail: wpaluch@wielichowo.pl

Stanowisko ds. promocji i funduszy zewnętrznych

 • wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań strategicznych gminy, przygotowywanie wniosków o przyznanie środków pomocowych;
 • opracowywanie dokumentów strategicznych, programów rozwoju oraz ich aktualizowanie;
 • współpraca z gminnymi jednostkami, organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
 • współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • monitoring i prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości z pozyskanych środków .

kontakt: Renata Jarczyńska inspektor ds. promocji i funduszy zewnętrznych
tel. 614433910
e-mail: fundusze@wielichowo.pl

 


Biuro nr 2

Stanowisko ds. rolnictwa

 ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym:

  • przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
  • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, kontrola nasadzeń,
  • rolnicze wykorzystanie gruntów - zaświadczenia,
  • rekultywacja nieużytków oraz gruntów zdewastowanych,
 • sprawy statystyki rolnej i ekologii;
 • gospodarka wodna i melioracja;
 • łowiectwo i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programu o ochronie zwierząt.

kontakt: Maciej Domagała  podinspektor ds. rolnictwa
tel. 614433925
e-mail: rolnictwo@wielichowo.pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 • gospodarowanie i zarządzanie mieniem gminnym w tym jego zbywanie oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem,  użyczenie i oddawanie w trwały zarząd, podejmowanie czynności o wpisach w księgach wieczystych;
 • nabywanie nieruchomości na rzecz gminy;
 • komunalizacja mienia;
 • opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego;
 • administrowanie zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi.

kontakt: Dariusz Jarczyński inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 614433921
e-mail: nieruchomosci@wielichowo.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska

 • ochrona i kształtowanie środowiska w tym:
 • wydawanie decyzji środowiskowych,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,

kontakt: Magdalena Weiss podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 614433921
e-mail: ochronasrodowiska@wielichowo.pl

Stanowisko ds. informatyki

 • wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
 • dbanie o zabezpieczenie zbiorów  danych, ochrona systemu , zabezpieczenie dostępu do baz danych,
 • administrowanie stroną internetową gminy , administrowanie strony BIP,
 • realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych,
 • wyposażanie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i prowadzenie jego ewidencji.

kontakt: Piotr Węglarz  informatyk
tel. 614433925
e-mail: informatyk@wielichowo.pl

 

 


Biuro nr 3

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 • prowadzenie ewidencji podatników,
 • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
 • załatwianie podań o ulgi inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów,
 • wymiar zobowiązań pieniężnych w podatkach od : nieruchomości, rolnym i leśnym.

kontakt: Dorota Nijaka inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
tel. 614433920
e-mail: dorota.nijaka@wielichowo.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy, wydawanie zaświadczeń,
 • księgowanie podatków i opłat,
 • załatwianie podań o umorzenia i przesunięcia terminu płatności zobowiązań podatkowych,
 • współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi.

kontakt: Urszula Nowaczyk inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 614433920
e-mail: ksiegowoscpodatkowa@wielichowo.pl

Stanowisko ds. poboru podatku od środków transportowych i obsługi kasy

 • wymiar, ewidencja i realizacja podatku od środków transportowych,
 • opłata od posiadania  psów,
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków i opłat,
 • prowadzenie spraw kasowych Urzędu,
 • pobór i naliczanie opłaty targowej.

kontakt: Sławomira Pikosz inspektor ds. poboru podatku od środków transportowych i obsługi kasy
tel. 614433920
e-mail: slawomira.pikosz@wielichowo.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • prowadzenie księgowości podatkowej
 • przygotowanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych
 • przygotowanie decyzji o odroczeniu należności pieniężnych
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji gospodarstw, w tym dokumentacji elektronicznej
 • wymiar podatku rolnego
 • kontrola podatników oraz udzielenie ulg inwestycyjnych
 • udzielenie ulg z tytułu nabycia gruntów oraz od  gruntów nieużytkowych, w tym prowadzenie rejestru
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej
 • rozliczenie należności i zobowiązań
kontakt: Judyta Dobierzyńska podinspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 614433920
e-mail: judyta.dobierzynska@wielichowo.pl

 

Biuro nr 4

Skarbnik Gminy

Skarbnik odpowiada za całokształt gospodarki finansowej gminy. Skarbnik zapewnia i odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie spraw finansowych przez pracowników Urzędu, a także poprzez nadzór nad innymi pracownikami  jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 • sprawowanie nadzoru nad mieniem komunalnym;
 • przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla gminy;
 • opracowywanie dokumentów i innych aktów dotyczących gospodarki finansowej;
 • współdziałanie z osobami dokonującymi kontroli zewnętrznej;
 • przygotowywanie wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych;
 • wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza.

kontakt: Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak
tel. 614433911
e-mail: skarbnik@wielichowo.pl

 


Biuro nr 5

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków, kosztów, rachunków materiałów, przedmiotów nietrwałych przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy:
 • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej;
 • okresowe uzgadnianie sald z rozrachunków z dłużnikami i wierzycielami;
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
 • rozliczanie należności na rzecz Budżetu Państwa;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego, przygotowywanie sprawozdań finansowych.

Kontakt: Adrianna Misiorna podinspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 614433912
e-mail: ksiegowosc@wielichowo.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatków

 • sporządzanie dokumentacji płacowej;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków, kosztów rachunków materiałów, przedmiotów
  nietrwałych w użytkowaniu środków trwałych, rozliczanie inwentaryzacji;
 • rozliczanie podatku vat;
 • rozliczanie podatku dochodowego;
 • okresowe uzgadnianie sald rozrachunków z dłużnikami i wierzycielami;
 • prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu socjalnego.

kontakt Magdalena Misiorna inspektor ds. księgowości budżetowej i podatków
tel. 614433912
e-mail: referentbudzetowy@wielichowo.pl

Stanowisko ds. ogólno-organizacyjnych i kadr

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie spraw kadrowych  i socjalnych pracowników Urzędu oraz przechowywanie  akt osobowych pracowników;
 • prowadzenie spraw kadrowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  oraz przechowywanie akt osobowych;
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i szkoleniem pracowników;
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń , pełnomocnictw, upoważnień, umów, skarg i wniosków;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy , Sądami w celu organizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych ;
 • ewidencja czasu pracy pracowników, plany urlopów;
 • organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie.
 • prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych;

kontakt Kinga Wróbel inspektor ds. ogólno-organizacyjnych i kadr
tel. 614433919
e-mail: kadry@wielichowo.pl


Biuro nr 6

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi sprawy wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego w tym:

 • rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych mających wpływ na stan cywilny osób;
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
 • sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;
 • wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;
 • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;
 • postępowań cywilnych i karnych, w tym:
 • ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
 • przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora;
 • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.

kontakt: Lucyna Zajdowicz Kierownik USC
tel. 614433917
e-mail: usc@wielichowo.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności

 • prowadzenie spraw  z zakresu ewidencji ludności, wydawanie decyzji;
 • wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
 • upowszechniania numeru identyfikacyjnego PESEL;
 • współpraca z organami policji, prokuratury, ZUS i Centralnym Rejestrem Skazanych;
 • organizacja zbiórek publicznych, wydawanie decyzji o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ze szczególnym  uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach;

kontakt: Bernadeta Lepa inspektor ds. ewidencji ludności i zastępca Kierownika USC
tel. 614433917
e-mail: meldunki@wielichowo.pl


 

Biuro nr 8

Stanowisko ds. kancelaryjnych

 • obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji ;
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz;
 • ewidencja pieczęci urzędowych;
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem, sekretarzem;
 • zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne;
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych;

kontakt: Kamila Balcerek Inspektor ds. kancelaryjnych
tel. 614433910
e-mail: sekretariat@wielichowo.pl


 

Biuro nr 10

Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy

Sekretarz organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów dokumentów i innych aktów związanych z funkcjonowaniem Urzędu ;
 • usprawnianie pracy Urzędu;
 • nadzór nad doskonaleniem kadr;
 • kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu;
 • nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie;
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków;
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza;
 • prowadzenie spraw i nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli- testamenty;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

kontakt: Ewa Kasperska
tel. 614433914
e-mail: sekretarz@wielichowo.pl


 

Biuro nr 11

Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wielichowie

Stanowisko ds. obsługi rady

 • zapewnienie obsługi administracyjnej rady i jej komisji;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie  stanowiskami pracy w zakresie  materiałów dotyczących projektów uchwał rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
 • prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień rady i jej komisji oraz przechowywanie tych dokumentów;
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych.
 • prowadzenie archiwum Urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wielichowie, ul. Rynek 10, w godz. 14:00 - 16:00, pokój nr 11.

kontakt: Anna Paron inspektor ds. obsługi rady
tel. 614433924
e-mail: rada@wielichowo.pl


Biuro nr 12

Stanowisko ds. obrony cywilnej i działalności gospodarczej

 • organizowanie i prowadzenie spraw obronności kraju, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;
 • prowadzenie na terenie gminy  spraw merytorycznych i finansowych  związanych z utrzymaniem i działalnością OSP;
 • prowadzenie rejestracji  działalności gospodarczej w systemie CEIDG ;
 • przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • profilaktyka antyalkoholowa i przeciw narkomanii;
 • koordynacja działalności świetlic środowiskowych.

kontakt Eugeniusz Utracik inspektor ds. obrony cywilnej i działalności gospodarczej
tel. 614433916
e-mail: dzialalnoscgospodarcza@wielichowo.pl


 

 

 
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.