Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
pochmurno
6°C
Powróć do: Informator

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Z dniem 25.05.2018 r. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie:
P. Agnieszka Demichowicz
e-mail: iod@wielichowo.pl

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Wielichowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Wielichowie

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Burmistrz Wielichowa z siedzibą w Wielichowie (64-050) przy ulicy Rynek 10, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: urzad@wielichowo.pl .

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Demichowicz, z którą można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@wielichowo.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
b) realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:

Realizowane zadanie Podstawa prawna

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie
Wydanie i wymiana dowodu osobistego Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2019 poz. 653)

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zawarcie związku małżeńskiego Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)

Wydanie aktu urodzenia, zgonu lub odpisów aktów stanu cywilnego Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
Dokonanie zmiany imienia i nazwiska Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2016 r. poz. 10 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)

PODATKI I OPŁATY

Opłacanie podatku od nieruchomości Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

Opłacanie podatku rolnego Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz. U. 2018 r. poz. 1892 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
Opłacanie podatku leśnego Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.)

 

oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

Opłacanie podatku od środków transportowych Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Zwrot podatku akcyzowego Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

(Dz. U. 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Opłata od posiadania psa Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zgłoszenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisie Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 647 z późn. zm.)

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)

Wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości stałych Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 58 z późn. zm.)
Wpis do ewidencji świadczących usługi noclegowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
(Dz. U. 2019 r. poz. 238 z późn. zm.)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
Wydanie, zmiana lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenie wniosku o sporządzenie planu Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
Dokonanie podziału działki lub nieruchomości Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Ustalenie numeru porządkowego Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

(Dz. U. 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716)
Ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

(Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.)

Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 362 z późn. zm.)

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)
Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)

GOSPODARKA KOMUNALNA

Przyznanie lokalu socjalnego / tymczasowego Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)
Najem lub dzierżawa nieruchomości / lokalu mieszkalnego Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.)
Zakup nieruchomości / lokalu mieszkalnego Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

(Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

ZEZWOLENIA / REKOMPENSATY

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
Wydanie zezwolenia na usunięcie / wycięcie drzew Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081)

 

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

 • Wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości / działki obszarem rewitalizacji;
 • Stwierdzenia własnoręczności podpisu;
 • Stwierdzenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem;
 • Rekompensowania strat powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego;
 • Wydanie pozwolenia na korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielichowo.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  c) podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,

c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00
 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

Podstawa prawna:

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

  

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.